سه تار و تار

موسیقی علمی ز اسرار خداست زین سبب درمان درد بی دواست. (الهی قمشه ای) این وبلاگ شعر ، درمورد سازهای موسیقی می باشد.

( هنر بروز ژرفای دل است به جلوه ظهور 

                                                 و موسیقی تجلی بخش این حضور )

                                                                                                         رعنائی

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٢/۳ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست

                                   یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست  )

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱۳ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  چون دیدم کاس و طاس او شد بستم

                                                                   از این طشت نگون خم به خم سیر  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

((       ای نگار روحانی ، خیز و پرده بالا زن

                                                    در سرا دق لا هوت ، کوس  (لا) و ( ا لا )  زن    ))

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ای عاشقان ، ای عاشقان ، هنگام کوچ است از جهان

                                                      در گوش جانم می رسد ، طبل رحیل از آسمان )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( شنیدم که چون غم رساند گزند                   خروشیدن دف بود سودمند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ای عاشقان ، ای عاشقان  ، من خاک را گوهر کنم

                                             ای مطربان ، ای مطربان ، دف شما پر زر کنم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  برآمد خروش از دل زیر و بم                فراوان شده شادی ، اندوه کم  )

(  نشستند خوبان بربط نواز                  یکی عود سوز و یکی عود ساز  )

( سراینده این سخن ساز کرد            دف و چنگ و نی و را هم آواز کرد  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مغنی از آن پرده نقشی بیار                   ببین تا چه گفت از درون پرده دار )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بیا مطرب و باد  در دم به نی                     که از خرمن هستی ام باد وی )

(  به دور افکند گاه بیگانه را                              گذارد پی مرغ جان دانه را )

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  دهل زن چو بر دهل داغ چرم                   هوای شب سرد را کرد گرم )

(   نوبت زن صبح را چه اتفاق اقتاد             کز کوس و دهل نمی کند یاد  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بی دف بر ما میا که ما در سوریم               برخیز و دهل بزن که ما منصوریم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  بنواز مرا که بی تو برخاست          چون چنگ زهر رگم فغانی

   نی نی چو ربابم از غم تو             یعنی که رگی و استخوانی   )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(   نیامد سر مرغ و ماهی به خواب                از آن بزم و  آواز  چنگ و رباب )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  دو بیتم جکر کرد روزی کباب                    که می گفت گوینده ای با رباب )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  فریاد رباب عشق از زخمه ی اوست              زنهار مگو: همین رباب است رباب )

        (   هشیار زمن فسانه ناید                            مانند رباب بی سمانه )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  رباب و چنگ به بانگ بلند می گوید        که گوش و هوش به پیغام اهل راز کنید )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بانک گردش های چرخ است این که خلق        می نوازندش به طنبور و به حلق )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مجلس دلکش گل تا نبوده بی طرب      گشته بلبل غجکی ، شاه گل و غنچه غجک )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:۱۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بس کند زهره سازها همکار             غجک و نای و بربط و طنبور )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( به کام بام چو برشد غریو بوق از بام          شدم به جانب حمام باشتاب تمام  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  ز نالیدن بوق و بانگ سپاه                    تو گفتی که خورشید گم کرده راه )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( جهان در جهان لشکر آراسته               ز بوق و دهل بانک برخاسته )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( خروشیدن کوس با کرنای                همان زنگ زرین و هندی درای

همان ناله ی کوس با کرنای                    برآمد ز دهلیز پرده سرای )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٥۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( تو چو سرنای منی بی لب من ناله مکن          تا چو چنگت بنوازم  زنوا هیچ مگو )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ناله ی سرنا و تهدید دهل                      چیزکی ماند به آن ناقور کل  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( چون سماع آمد ز اول تا کران                 مطرب آغازید ضرب گران )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٤٥ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( با مطرب عشق ، چنگ خود در زده ایم     همچو دف و نای ، هر دو در ساخته ایم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٤۱ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( سر نتوانم که برآرم چو چنگ                    گر چو دفم پوست بدرد قفا )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:۳٩ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( گوش تواند که همه عمر وی                            نشنود آواز دف و چنگ ونی )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:۳٦ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(به فرمود تا سنج و هندی درای             به میدان در آرند با کرنای

وز آن جائیکه بانگ سنج و درای             خروش آمد و ناله ی کرنای)

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:۳۱ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( گوید ای محبوس ، خنب است این تنم         چون می اندر بزم ، خنبک می زنم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( آنجا که فتد مال تو در معرض قسمت                تنبک زند و حق طمع ها بگذرد )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  وز آنجا بیامد به پرده سرای               می آورد و خوبان بربط سرای )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( نو بهار آمد و آورد گل تازه فراز            می خوشبوی فراز آورد و بربط بنواز )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مطرب مجلس بساز زمزمه ی عود                خادم ایوان بسوز مجمره ی عود )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ز دود دل گره بر عود می زند                         که عودش بانگ بر داود می زند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(دانی که چنگ و عود چه تقریر می کند               پنهان خورید باده که تعزیر می کند ) 

( مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم              در کار بانگ بربط و آواز نی کنم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( این دل همچو سنگ را ، مست و خراب و دنگ را    

                                                    زخمه به کف گرفته ام همچو سه تاش می زنم )

( می زن سه تا ، که یکتا گشتم مکن دوتایی

                                                                   یا پرده ی رهاوی یا پرده ی رهایی )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  زمانه ساز طرب می زند چنانکه به گوش رسد          ز زاویه ی عنکبوت نغمه تار )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 ( صائب هلاک زمزمه آتشین ماست             هر کس که ناخنی به رگ تار می زند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مغنی ملولم نوایی بزن                          به یکتایی او ، دو تایی بزن )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( چنگ و قانون جهان را تار هاست                               ناله ی هر تار در فرمان تو )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است          فاخته نای زن و بط شده تنبور زنا )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱٩ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( کمانچه آه موسی وار می زد                     مغنی راه موسیقار می زد )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱٩ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( تیری ز کمانچه ی ربابی بجهید             از چنبر تن گذشت و در قلب رسید )

( ربابی چشم بر بسته رباب و زخمه بر دسته

                                           کمانچه رانده آهسته مرا از خواب او فغان )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱٩ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( کز نیستان تا مرا ببریده اند                       از نفیرم مرد و زن نالیده اند )

( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق            تا بگویم شرح درد اشتیاق )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٩ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

بشنو از نی چون حکایت می کند                 وز جدایی ها شکایت می کند

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/٢٢ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(حدیث عشق که از حرف وصوت مستغنی ست

                                                         به ناله دف ونی در خروش و ولوله بود )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٦ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( پیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنید

                                                               مطربا بهر خدا بر دف بزن ضرب حزین )

(رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربان

                                                          مطربا دف را بکوب ونیست بختت غیر این )

(آن دف خوب تو اینجا هست مقبول وصواب

                                                      مطربا دف را بزن بس مر تو را طاعت همین  )

(مطربا این دف برای عشق شاه دلیر است

                                                          مفخرتبریز جان جان جانها شمس الدین )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٦ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(من که ره تقوا زده ام با دف چنگ               این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٦ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( چو  برخیزد  آواز  طبل  رحیل      به  خاک  اندر  آید  سر  شیر  و پیل )

 

(از  ایران  تبیره  برآمد  به ابر                 که  آمد خداوند کوپال  و گبر  )       

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 

( ناله سرنا و تهدید دهل                                    چیزکی ماند بدان ناقور کل )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ز آواز شیپور و زخم داری                            تو گفتی بر آید همی دل زجای )

 

(یکی بزمگاه  است گفتی به جای                          ز شیپور  و نالیدن کرنای )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( دبیر محله دف به کف پنجه به پوست می زند

                                                      یا ز تو شکوه می کند یا در دوست می زند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 

( رازی که نهان بود پس پرده ، حریفان              کردند عیان با دف و نی بر سر بازار )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 

( غزل خوانان دف اندر چنگ دارند              به عشاق حزین  آهنگ دارند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 

(مغنی دف و چنگ را ساز ده                       به یاران خویش نغمه آواز ده)

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( خنیاگرانت فاخته و اندلیب را           بشکست نای در کف و طنبور در کنار )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( خدایا مطربان را انگبین ده          برای ضرب دستی آهنین ده )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( دو زلفونت بود تار ربابم                 چه میخواهی از این حال خرابم )

( تو که با مو سر یاری نداری            چرا هر نیمه شو آیی به خوابم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٥ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(من تاری دارم از ایام دور                            زادگاهش بستر باغ بلور )

(شب که قلبم را نظافت می کنم           سوره ای با او تلاوت می کنم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱٥ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(خشک سیمی ، خشک چوبی ، خشک پوست

                                                      از کجا می آید این آوای دوست )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱٤ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(سه تای باربد دستان همی زد           به هشیاری ره مستان همی زد )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱۱ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 

( به مویی بسته صبرم ، نغمه  تار  است پنداری

                                                    دلم از هیچ می رنجد ، دل یار است پنداری )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱۱ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(دلی دیرم چو مرغ پا شکسته           چو  کشتی برلب دریا  نشسته )           

(همه گویند طاهر تار  بنواز              صدا چون می دهد  تار  گسسته )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱۱ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بر گوش حرامیان حرام است           آوای سه تار و نغمه دف )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱٠ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( آنچه دیدم از نوای زندگی نا مبتذل             ناله سیم سه تارم بود و دیوان غزل)

    .............................................................................................

( نالد به حال زار من امشب سه تار من             این مایه تسلی شبهای تار من )

( ای دل  زدوستان  وفادار  روزگار                    جز ساز نبود کسی سازگار من   )

( در گوشه غمی که فراموش عالم است     من غمگسار سازم واو غمگسار من )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱٠ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

به دوستاران ساز سه تار وتار نوید سازی را میدهم که بی تردید از دیدن وشنیدن آن خرسند خواهید شد . (تارینه ) سازیست برای نوازندگان سه تار وتار با صدایی رویائی ، به وبسایت رسمی حسین رعنائی طراح تارینهwww.tarineh.com  سری بزنید . تا عکسهایی از سازهای ابداعی ایران که در خانه هنرمندان به همت خانه موسیقی وساز سازان برجسته به همراه استادان بزرگ ایران برگزار شد ،مشاهده نمائید.

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱٠ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ توسط پرشین بلاگ نظرات ()

Design By : Pars Skin