سه تار و تار

موسیقی علمی ز اسرار خداست زین سبب درمان درد بی دواست. (الهی قمشه ای) این وبلاگ شعر ، درمورد سازهای موسیقی می باشد.

(  دهل زن چو بر دهل داغ چرم                   هوای شب سرد را کرد گرم )

(   نوبت زن صبح را چه اتفاق اقتاد             کز کوس و دهل نمی کند یاد  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بی دف بر ما میا که ما در سوریم               برخیز و دهل بزن که ما منصوریم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  بنواز مرا که بی تو برخاست          چون چنگ زهر رگم فغانی

   نی نی چو ربابم از غم تو             یعنی که رگی و استخوانی   )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(   نیامد سر مرغ و ماهی به خواب                از آن بزم و  آواز  چنگ و رباب )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  دو بیتم جکر کرد روزی کباب                    که می گفت گوینده ای با رباب )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  فریاد رباب عشق از زخمه ی اوست              زنهار مگو: همین رباب است رباب )

        (   هشیار زمن فسانه ناید                            مانند رباب بی سمانه )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  رباب و چنگ به بانگ بلند می گوید        که گوش و هوش به پیغام اهل راز کنید )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بانک گردش های چرخ است این که خلق        می نوازندش به طنبور و به حلق )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مجلس دلکش گل تا نبوده بی طرب      گشته بلبل غجکی ، شاه گل و غنچه غجک )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:۱۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( بس کند زهره سازها همکار             غجک و نای و بربط و طنبور )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( به کام بام چو برشد غریو بوق از بام          شدم به جانب حمام باشتاب تمام  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  ز نالیدن بوق و بانگ سپاه                    تو گفتی که خورشید گم کرده راه )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( جهان در جهان لشکر آراسته               ز بوق و دهل بانک برخاسته )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( خروشیدن کوس با کرنای                همان زنگ زرین و هندی درای

همان ناله ی کوس با کرنای                    برآمد ز دهلیز پرده سرای )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٥۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( تو چو سرنای منی بی لب من ناله مکن          تا چو چنگت بنوازم  زنوا هیچ مگو )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ناله ی سرنا و تهدید دهل                      چیزکی ماند به آن ناقور کل  )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( چون سماع آمد ز اول تا کران                 مطرب آغازید ضرب گران )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٤٥ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( با مطرب عشق ، چنگ خود در زده ایم     همچو دف و نای ، هر دو در ساخته ایم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:٤۱ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( سر نتوانم که برآرم چو چنگ                    گر چو دفم پوست بدرد قفا )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:۳٩ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( گوش تواند که همه عمر وی                            نشنود آواز دف و چنگ ونی )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:۳٦ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(به فرمود تا سنج و هندی درای             به میدان در آرند با کرنای

وز آن جائیکه بانگ سنج و درای             خروش آمد و ناله ی کرنای)

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢۱ساعت ٤:۳۱ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( گوید ای محبوس ، خنب است این تنم         چون می اندر بزم ، خنبک می زنم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( آنجا که فتد مال تو در معرض قسمت                تنبک زند و حق طمع ها بگذرد )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  وز آنجا بیامد به پرده سرای               می آورد و خوبان بربط سرای )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( نو بهار آمد و آورد گل تازه فراز            می خوشبوی فراز آورد و بربط بنواز )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مطرب مجلس بساز زمزمه ی عود                خادم ایوان بسوز مجمره ی عود )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( ز دود دل گره بر عود می زند                         که عودش بانگ بر داود می زند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(دانی که چنگ و عود چه تقریر می کند               پنهان خورید باده که تعزیر می کند ) 

( مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم              در کار بانگ بربط و آواز نی کنم )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( این دل همچو سنگ را ، مست و خراب و دنگ را    

                                                    زخمه به کف گرفته ام همچو سه تاش می زنم )

( می زن سه تا ، که یکتا گشتم مکن دوتایی

                                                                   یا پرده ی رهاوی یا پرده ی رهایی )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

(  زمانه ساز طرب می زند چنانکه به گوش رسد          ز زاویه ی عنکبوت نغمه تار )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

 ( صائب هلاک زمزمه آتشین ماست             هر کس که ناخنی به رگ تار می زند )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( مغنی ملولم نوایی بزن                          به یکتایی او ، دو تایی بزن )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( چنگ و قانون جهان را تار هاست                               ناله ی هر تار در فرمان تو )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٠ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است          فاخته نای زن و بط شده تنبور زنا )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱٩ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( کمانچه آه موسی وار می زد                     مغنی راه موسیقار می زد )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱٩ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( تیری ز کمانچه ی ربابی بجهید             از چنبر تن گذشت و در قلب رسید )

( ربابی چشم بر بسته رباب و زخمه بر دسته

                                           کمانچه رانده آهسته مرا از خواب او فغان )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱٩ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

( کز نیستان تا مرا ببریده اند                       از نفیرم مرد و زن نالیده اند )

( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق            تا بگویم شرح درد اشتیاق )

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٩ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ توسط حسین رعنائی نظرات ()

Design By : Pars Skin