سه تار و تار

موسیقی علمی ز اسرار خداست زین سبب درمان درد بی دواست. (الهی قمشه ای) این وبلاگ شعر ، درمورد سازهای موسیقی می باشد.

» تعریفی بر هنر :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» ساز و آواز :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» طاس و مولانا :: ۱۳٩۱/۸/٢
» کوس و ملک الشعراء بهار :: ۱۳٩۱/۸/٢
» طبل و مولانا :: ۱۳٩۱/۸/٢
» دف و حافظ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» دف و مولانا :: ۱۳٩۱/۸/٢
» عود و بربط و دف و نی و چنگ و فردوسی :: ۱۳٩۱/۸/٢
» نوازنده و حافظ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» نوازنده و حافظ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» نی و جامی :: ۱۳٩۱/۸/٢
» دهل و کوس و نظامی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دف و دهل و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» چنگ و رباب و عطار نیشابوری :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» چنگ و رباب و فردوسی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» رباب و سعدی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» رباب و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» رباب و چنگ و حافظ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» طنبور و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» غجک و طاهر دکنی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» غچک و نای و بربط و طنبور و قهستانی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» بوق و قا آنی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» بوق و فردوسی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» بوق و دهل و نظامی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» کوس و کرنای و فردوسی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» سرنا و چنگ و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» سرنا و دهل و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ضرب و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» چنگ و دف و نای و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» چنگ و دف و سعدی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دف و چنگ و نی و سعدی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» سنج و کرنا و فردوسی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» تنبک و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تنبک و انوری :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» بربط و فردوسی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» بربط و منوچهر دامغانی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» عود و سعدی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» عود و نظامی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» عود و بر بط و حافظ :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» سه تار و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تار و قا آ نی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» سه تار و صائب :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تار و حافظ :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» چنگ و قانون و تار و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» سنتور و منو چهر دامغانی :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» کمانچه و نظامی :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» کمانچه و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» نی و مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٩
» نی و مولوی :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» دف و نی و حافظ :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» دف و مولانا :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» دف و چنگ و حافظ :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» طبل و فردوسی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دهل و سرنا و مولوی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» شیپور و فردوسی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دف و کرمانی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دف و نی و نور علیشاه اصفهانی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دف و چنگ و ناصر بخارایی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دف و چنگ و حافظ :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» تنبور و منوچهر دامغانی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» ضرب (تنبک) و مولانا :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» رباب و باباطاهر :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» تار و شاملو :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» تارینه یعنی همانند تار ، تار و مولوی :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» سه تار و نظامی :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» تار و نظیری نیشابوری :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» تار و باباطاهر :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» سه تار و دکتر جواد نوربخش :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» سه تار و شهریار :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» به وبلاک شعر ،سه تار وتار ، حسین رعنائی خوش آمدید. :: ۱۳٩۱/٤/۱٠

Design By : Pars Skin