نی و جامی

( بیا مطرب و باد  در دم به نی                     که از خرمن هستی ام باد وی )

(  به دور افکند گاه بیگانه را                              گذارد پی مرغ جان دانه را )

/ 0 نظر / 7 بازدید