عود و بربط و دف و نی و چنگ و فردوسی

(  برآمد خروش از دل زیر و بم                فراوان شده شادی ، اندوه کم  )

(  نشستند خوبان بربط نواز                  یکی عود سوز و یکی عود ساز  )

( سراینده این سخن ساز کرد            دف و چنگ و نی و را هم آواز کرد  )

/ 0 نظر / 29 بازدید