شیپور و فردوسی

( ز آواز شیپور و زخم داری                            تو گفتی بر آید همی دل زجای )

 

(یکی بزمگاه  است گفتی به جای                          ز شیپور  و نالیدن کرنای )

/ 0 نظر / 4 بازدید