دف و مولانا

( پیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنید

                                                               مطربا بهر خدا بر دف بزن ضرب حزین )

(رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربان

                                                          مطربا دف را بکوب ونیست بختت غیر این )

(آن دف خوب تو اینجا هست مقبول وصواب

                                                      مطربا دف را بزن بس مر تو را طاعت همین  )

(مطربا این دف برای عشق شاه دلیر است

                                                          مفخرتبریز جان جان جانها شمس الدین )

/ 0 نظر / 5 بازدید